Kasutustingimused

Kasutamisleping
Käesolev kasutamisleping reguleerib suhteid kasutaja (edaspidid Kasutaja) ühelt poolt ja Otsetee OÜ (edaspidi Otsetee OÜ) teiselt poolt (Kasutaja ja Otsetee OÜ edaspidi ühiselt Pooled) internetikeskkonnas Otsetee (edaspidi Otsetee).
Registreerides ja asudes kasutama Otsetee internetikeskkonda, kasutaja kinnitab, et:
ta on vähemalt 14-aastane
tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud Otsetee kasutamiseks
ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
ta on Otsetee lisatingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
Tingimused
1.
Definitsioonid
1.1.Otsetee — www.Otsetee.ee internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond (sh ka muud Otsetee võrku kuuluvad veebilehed), alamlehed ning lehed sotsiaalsetes võrgustikes, mis kuuluvad Otsetee OÜ ettevõttele registreerimisnumbriga 14241428.
1.2.Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud Otsetee internetikeskkonnas (sh ka muudel Otsetee võrku kuuluvatel veebilehtedel).
1.3.Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto Otsetee internetikeskkonnas.
1.4.Teenus — kasutajale Otsetee OÜ poolt osutatav teenus (sh kasutajale võimaldatav Otsetee internetikeskkonna kasutamise teenus, mis seisneb kasutajale konto (Otsetee konto) loomises, kasutaja kuulutuste elektroonseks käitlemiseks).
1.5.Hinnakiri — dokument, kus on määratud hinnad (tasud) Otsetee OÜ teenuste eest.
1.6.Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 9:00—17:00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.
1.7.Kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib Otsetee OÜ ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.
1.8.Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.

1.9.Lisatingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa: konfidentsiaalsuse kokkulepe, kuulutuste reeglid, keelatud esemed, teenuste hinnakiri

1.10.Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.
2.
Otsetee OÜ vastutus, õigused ja kohustused
2.1.Otsetee OÜ ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning Otsetee internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.
2.2.Otsetee OÜ ei vastuta kõigis Otsetee kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.
2.3.Otsetee OÜ ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.
2.4.Otsetee OÜ omab õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja teenuste või toodete kuulutust Otsetee internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.
2.5.Otsetee OÜ omab õigust ühepoolselt muuta Otsetee internetikeskkonnas avaldatud kuulutusi, teenuseid ning tooteid ja informeerida kasutajaid sellest Otsetee internetikeskkonnas.
2.6.Otsetee OÜ omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende Otsetee internetikeskkonnas avaldamisest.
2.7.Otsetee OÜ omab õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad Otsetee, keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid (sh teostavad punktis 9.1 loetletud rikkumisi), ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).
2.8.Otsetee OÜ omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.
2.9.Otsetee OÜ omab õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotluseid või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.
2.10.Otsetee OÜ kohustub tagama loetletud teenuste hinnakirjas teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. Otsetee OÜ ei oma kohustust tagada teenuste osutamist Otsetee internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik Otsetee OÜ jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.
3.
Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused
3.1.Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest Otsetee internetikeskkonnas.
3.2.Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada Otsetee internetikeskkonnas ainult ühte kontot.
3.3.Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud Otsetee internetikeskkonnas.
3.4.Kasutaja kohustub käituma Otsetee internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
3.5.Kasutaja kohustub iseseisvalt vastutama Otsetee internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, ning kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.
3.6.Kasutaja kohustub kasutama Otsetee internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.
3.7.Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta Otsetee internetikeskkonnas.
3.8.Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama Otsetee OÜ-le kõikidest probleemidest Otsetee internetikeskkonna kasutamisel.
3.9.Kasutaja on kohustatud informeerima Otsetee OÜ-t asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.
3.10.Kasutaja on kohustatud andma oma kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, Otsetee OÜ mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid Otsetee internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest Otsetee internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.
4.
Poolte vastutus
4.1.Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.
5.
Privaatsus
5.1.Kasutaja annab oma nõusoleku Otsetee OÜ– le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.
5.2.Kasutajal on alati võimalus loobuda Otsetee OÜ poolt edastatud teadete saamisest.
5.3.Otsetee OÜ kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.
6.
Teated
6.1.Otsetee OÜ edastab kasutajale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas kasutaja poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse kasutaja poolt kättesaaduks viie (5) tööpäeva jooksul.
7.
Vaidluste lahendamine
7.1.Otsetee OÜ ja kasutaja juhinduvad õigusaktidest.
7.2.Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks — lahendatakse vaidlus Harjumaa kohtus.
8.
Tõlgendamine
8.1.Käesoleva lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.
9.
Lepingu rikkumine
9.1.
Lepingu rikkumine on:
9.1.1.Otsetee internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma Otsetee OÜ nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.
9.1.2.ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);
9.1.3.oma konto üleandmine kolmandatele isikutele, ilma Otsetee OÜ eelneva nõusolekuta;
9.1.4.prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta e-kirjade saatmine (sh masspostitus);
9.1.5.arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada Otsetee internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara;
9.1.6.tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;
9.1.7.Otsetee internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine;
9.1.8.kõik muu tegevused, mis kahjustavad Otsetee internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad Otsetee internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad Otsetee OÜ teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.
9.2.Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama Otsetee OÜ-le saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.
9.3.Otsetee internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral kasutaja kohustub maksma Otsetee OÜ-le ka leppetrahvi iga avaldatud kuulutuse eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.
9.4.Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib Otsetee OÜ nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.
10.
Muud tingimused
10.1.Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see Otsetee OÜ poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.
10.2.Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.
10.3.Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.
10.4.Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või Otsetee OÜ poolt vastavasisulise nõude esitamisest.
10.5.Juhul kui Otsetee internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud Otsetee OÜ teenust täielikult või osaliselt, annab Otsetee kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada või kasutamata raha tagasi saada, kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 30 päeva pärast alates Otsetee internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.
10.6.Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine Otsetee OÜ poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega Otsetee OÜ-le. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui Otsetee OÜ otsustab kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. Otsetee OÜ jätab endale õigust avaldusele mitte vastata.
10.7.Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.
11.
Teenuste hind ja nende eest tasumine

11.1.Registreerumine on tasuta. Muu teenuste kasutamine on vastavalt teenuste hinnakirjale. Kasutaja kohustuseks on teenuste hinnakirjaga tutvuda. Otsetee OÜ jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.

11.2.Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel Otsetee OÜ ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta Otsetee OÜ mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.
11.3.Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.
11.4.Otsetee OÜ jätab endale õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.
12.
Lepingu lõppemine ja ülesütlemine
12.1.Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.
12.2.Otsetee OÜ omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Harjumaa kohtusse.

Anna meile teada mis on valesti
Sõnum *
Logi sisse
Kasutaja
Salasõna
Unustasid oma salasõna? Remind